Tuesday, December 1, 2009

КОРЕНИ 31-32/2009

http://2.bp.blogspot.com/_Ptx9S7frrLI/SxTopbqS-cI/AAAAAAAABG4/-l1SIyb_1sQ/s1600/KORENI+BR+31-32,KORICA-1.jpg
КОРЕНИ 31-32/2009
Кумановското друштвото за наука и култура “Парадигма“
двобројот 31-32 имаше промоција на на 7 ноември 2009

http://www.eurozine.com/UserFiles/partners/roots.gif
Повеќе ».....

ДИМИТАР МАСЕВСКИ
Кон овој број

АМБИЕНТ

ЛИДИЈА КАПУШЕВСКА-ДРАКУЛЕВСКА
Еден поглед врз најновата македонска книжевна продукција
ВЕНКО АНДОНОВСКИ
Литературатата  како стока: Естетиката на бестелерот
СТОЈКА  БОЈКОВСКА
Навраќање кон трајните лингвистички  вредности
Кумановски говор
КЛАУС ЛЕГАВИ
Бојното поле Европа

Magazine within magazine
ГРАД И ГРАД
КУМАНОВО И  ВРАЊЕ

МИРОСЛАВ ЦЕРА МИХАИЛОВИЌ
Мали духовни простор

КНИЖЕВЕН МОЗАИК

ЈОВАН ДЕРЕТИЌ
Делото на Бора Станковиќ
СУНЧИЦА  ДЕНИЌ
Бора Станковиќ- со етика до книжевна естетика
ВЕРА ЦЕНИЌ
Источњачкиот отсјај во поетската проза на Борисав Станковиќ

ПРОЗА

БОРА СТАНКОВИЌ
Ѓурѓовден, расказ
Парапута ( Божји луѓе), расказ
Коштана, извадок од драма
Нечиста крв, извадок од роман
СУНЧИЦА ДЕНИЌ
Цава Љушка, извадок од романот “Три света”
ВЕРА ЦЕНИЌ
Се теавме од утро до пладне,
извадок од романот “Конец фиљма”
ЈОВАН ВЕЛИЧКОВИЌ КАЧОР
Браќа

ПОЕЗИЈА

МИРОСЛАВ ЦЕРА  МИХАИЛОВИЌ

Црн кал, Час по литература, Единствено писмо до
 синот, Владите паѓаат, треба да се приберат,
Големо спремање,Повторно, Господе кој си,
Авторецензија, Нула, Стојко ќе се жени, Сви
одакле ни не, ослобаѓав Београд
СЛАЃАН МИЛОШЕВИЌ
Пруга без шини, Месечар, Насмеав дневник,
Здоцнета пролет, Реквием за анѓела, Скица
за пејсаж, Круг, Поле, Мастилото тече
Стара црница
ЗОРАН НИКОЛИЌ
Очи од мов,Глад,поет,матенатичар,Дента кога умре,
Воена земја, Најстар занает,Занает на омраза,
Занает на тага, Занает на победа
СТАНИША ТОШИЌ
Борино Врање, Врањска ноќ,
Наскоро ќе дојде, Овенати хризантени

ЗНАЧАЈНИ  ВРАЊАНЦИ

ЈОВАН ХАЏИ ВАСИЉЕВИЌ
Автобиографија, одломка
ЈОВАН ХАЏИ ВАСИЉЕВИЌ
За Кумановчаните, извадок  од книгата
“Кумановска област” издадена 1909г.
ЗЛАТАНОВИЌ МОМЧИЛО
Хаџи Тодор Димитријевиќ
МИЛОВАН ДАНОЈЛИЌ
Ода Хаџи -Тодору Димитријевиќу
ПАВАРОТИ ЈУЖНЕ СРБИЈЕ
Станиша Стошиќ


Корени
МОЗАИК

Потсетник
ВАСИЛ ИЉОСКИ
Ленче Кумановче, извадок
Витомир Митевски
Сомнежи И преиспитувања

ПРОЗА

ОЛИВЕРА НИКОЛОВА
Стапала
АЛЕКСАНДАР ПРОКОПИЕВ
Фото финиш
Пандора Ивановска
Пчиња
ЗОРАН  ЗАФИРОВСКИ
Животот е сон
БОБАН БОГАТИНОВСКИ
Монотонија.извадок  од роман
МАРИНА  ДАНИЛОВСКА
Простор

ПОЕЗИЈА

БИЛЈАНА  СТАНКОВСКА
Откритие,Солстициј,Атлантида,
Вековна глетка, Александар у ѕвездочитачот
МИЛЕ СТОЈМЕНОВИЌ
Јутро, Вечерња песма Два града, Празскозорје
АНИТА ШТЕРЈОВА ДРАГОВИЌ
Проклетство
НАТАША РАДЕВСКА
Смртник,Нишка, Пред работа,Вреди ли?
ЗВОНКО СТОЈАНОВИЌ ХАЏИПОП
У песму сам те ставија, Ти си како песма, Постоив расветани слова
Са Љубишу,Панчета,Милета, Џару, сасс ви времиња господару!
ЗОРА  ИВАНОВСКА
Среќа
ОЛГА  ЧОЛАНЧЕВСКА
Плоштадот

ПРЕВЕДЕНА ЛИТЕРАТУРА

Robert Piter de Boss
Страсно срце
Bruce Holland Rogers
Ќе си имаш мака Керол Ен, расказ

ЛИКОВИ ,НАСТАНИ,РЕЦЕНЗИИ, МИНАТО...

ДИМИТАР МАСЕВСКИ

Скоро полумилениумско опстојување на Куманово
АЛЕКСАНДАР СТОЈАНОВСКИ
Куманово-населба од далечно минато.
КОРЕНИ
Ангел Миладинов
МИОДРАГ АРСОВСКИ-БОЛТО
Македонци од Егејска Македонија  во Куманово
ПРОМОЦИИ
Возвратна промоција  на “Корени” во Прилеп
Вечер со боја на вино
Белешка за авторите

............................................................................................................

КОРЕНИ
Списание за литература,култура,граѓански прашања и наука Куманово- Година8. Број 31-32. септември-декември 2009г.                                                          

Издава:
Друштво за наука и култура
"Парадигма"- Куманово

Претседател и главен  уредник
Димитар Масевски

Овој број го уредија
Димитар Масевски
Александар Прокопиев
Добривоје Стошиќ

Издавачки совет
Методија Бојковски-Мошо, Нада Ивановска, Бајрам Сулејмани, Очка Салтировска,Ашмет Елезовски, Микарем Таири, Димитар Масевски и Добривоје Стошиќ

Јазична редакција и коректура
Сузана Цветковиќ

Компјутерска обработка и печат
Графотекс-Куманово

Списанието “Корени” е член на ЕУРОЗИНЕ - Виена
европска, културна  и книжевна ревија на Интернет

http://www.eurozine.com/journals/roots.html

Првиот број  на списанието излезе  во јуни 2002 година
Редакцијата не ги застапува сите авторски ставови

Редакцијата на списанието "Корени"  им се заблагодарува на: Министерството за култура на Република Македонија и општината Куманово

No comments:

Post a Comment

About Me

Followers

Site Meter